Szukaj
Close this search box.

Żywienie zbiorowe – najważniejsze przepisy i zasady obowiązujące przy organizacji

Udostępnij artykuł

Żywienie zbiorowe niesie za sobą ogromną odpowiedzialność za zdrowie osób, które będą spożywać przygotowane w jego ramach potrawy. Dlatego zakłady żywienia zbiorowego podlegają surowym regulacjom prawnym. Jak należy prowadzić żywienie zbiorowe? Przedstawiamy najważniejsze przepisy.

Żywienie zbiorowe – przepisy ogólne i ich źródła

Pod pojęciem „zakłady żywienia zbiorowego” rozumie się wszystkie firmy i instytucje, w których – w ramach prowadzonej działalności – przygotowuje się żywność gotową do spożycia przez konsumenta finalnego. Takim zakładem jest więc np. restauracja czy food truck

Jednak żywienie zbiorowe stosuje się również w jednostkach oświatowych, szpitalach czy zakładach pracy. Zakłady żywienia zbiorowego są zdefiniowane w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Natomiast przepisy sanitarne dla zakładów żywienia zbiorowego określa Rozporządzenie (UE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych wraz z innymi aktami prawnymi.

Rozporządzenie 852/2004 główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności nakłada na podmioty działające na rynku spożywczym. Chodzi o obowiązek zastosowania procedur opartych na zasadach HACCP, wraz z systemami dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej (GHP i GMP). Dlatego to właśnie na tych procedurach opierają się wszystkie zasady stosowane w żywieniu zbiorowym.

Żywienie zbiorowe – zasady obowiązujące w zakładach żywienia zbiorowego

Jakich zasad trzeba przestrzegać, prowadząc żywienie zbiorowe? Przepisy i wytyczne są bardzo szczegółowe. Jakie są najważniejsze obszary, których dotyczą?

 • Funkcjonalność pomieszczeń – pomieszczenia muszą być zorganizowane w taki sposób, aby w miarę możliwości unikać sytuacji mogących doprowadzić do wtórnego zakażenia żywności.
 • Stan techniczno-sanitarny i higieniczno-porządkowy pomieszczeń kuchennych, magazynu, pomieszczeń socjalnych, a także wyposażenia i sprzętu pomocniczego – prowadząc żywienie zbiorowe należy dbać o czystość, higienę i stan techniczny wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład zakładu, a także wykorzystywanego w nim sprzętu, przyrządów, naczyń itp.
 • Postępowanie z produktami spożywczymi – przepisy dotyczą głównie ich dostarczania i przechowywania. Obowiązuje zasada identyfikowalności produktów, co oznacza, że powinny one pochodzić ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła. Ponadto należy zwracać uwagę na:
  • warunki transportu żywności (w szczególności zachowanie ciągu chłodniczego),
  • terminy przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości,
  • zachowanie odpowiedniej temperatury i wilgotności przy przechowywaniu żywności,
  • odpowiednią segregację poszczególnych rodzajów żywności w pomieszczeniach magazynowych i urządzeniach chłodniczych,
  • oznakowanie produktów w dużych opakowaniach datą otwarcia opakowania.
 • Jakość wody – wodę należy poddawać regularnym badaniom zgodnie z procedurami kontroli wewnętrznej.
 • Przygotowanie i przechowywanie próbek pokarmowych – próbki muszą być pobierane w odpowiedniej ilości, umieszczane w sterylnym pojemniku, odpowiednio oznakowane i przechowywane w sposób wykluczający powstanie wtórnego zanieczyszczenia.
 • W zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego jakość zdrowotna posiłków – należy prowadzić dokumentację żywieniową i komponować jadłospisy pod kątem przestrzegania zasad racjonalnego żywienia, częstotliwości podawania posiłków, doboru produktów i technik kulinarnych.
 • Higiena personelu kuchni – osoby zajmujące się przyrządzaniem i porcjowaniu posiłków w ramach zbiorowego żywienia muszą mieć aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować właściwą odzież ochronną.
 • Szkolenia pracowników – każdy członek personelu musi być dobrze przeszkolony w zakresie zasad panujących w zakładzie zbiorowego żywienia. Szefostwo powinno także regularnie kontrolować znajomość i stosowanie zasad higieny.
 • Realizacja założeń systemu HACCP – polegającego na identyfikacji zagrożeń mogących powstać w ciągu całego procesu przechowywania, przygotowania i wydawania posiłków oraz opracowaniu systemu ich eliminowania

Jeśli chodzi o żywienie zbiorowe, przepisy i zasady muszą być przestrzegane ściśle i szczegółowo. Trzeba pamiętać, że zakłady żywienia zbiorowego podlegają kontroli sanitarnej, a wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Udostępnij artykuł
Zobacz również:
Zmywarka kompaktowa GS630 wynajmij już od 556 PLN
sprawdź ofertę
Zmywarka podblatowa UC Series wynajmij już od 330 PLN
sprawdź ofertę
Zmywarka tunelowa PT Series wynajmij już od 739 PLN
sprawdź ofertę
Previous slide
Next slide